แหล่งท่องเที่ยว ชมสถาปัตยกรรมสวย

วัดนักบุญอันนา หนองแสง (Saint Anna, Nongsaeng Church)
หอกลองโบราณ หลังวัดโพธิ์ หอกลองต้นแบบจากกรุงศรีอยุธยา
หอนาฬิกา หลังวัดโพธิ์  หอนาฬิกาแห่งแรกของกรุงเทพฯ
วัดวังคำ มุมมองใหม่กาฬสินธุ์
ไทธานี(Thai Than) หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ
วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่
วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่
รีวิวที่เที่ยว วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่
 รีวิว มิโมซ่าพัทยา (Mimosa Pattaya) เ
วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว) ศิลปะปริศนาธรรม
หาดใหญ่เมืองสีสันตึกเก่า
หมู่บ้านมังกรสวรรค์ (แดนมังกรในถิ่นสยาม)
ย่านเมืองเก่าสงขลา
สะพานพ่อขุนผาเมือง
บ้านวงศ์บุรี
พระราชวังสนามจันทร์ งามโรแมนติก
วิกครูทวี โรงภาพยนตร์เก่า ของเมืองโพธาราม (ราชบุรี)
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (Thawan Duchanee)