เที่ยวชุมชน เที่ยวตลาด

ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร
บ้านแพง หมู่บ้านทอเสื่อกก
หมู่บ้านปั้นหม้อ
หมู่บ้านหัตถกรรม บ้านหนองเขื่อนช้าง
หมู่บ้านทอผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์
หมู่บ้านวัฒนธรรม ผู้ไทยโคกโก่ง
กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ หนองห้าง
กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพน
บ้านเขว้า แหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่
ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้
ช่องเม็ก
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ เชียงคาน
สวนหินผางามหรือ คุนหมิงเมืองเลย
หมู่บ้านเต่า
หมู่บ้านงูจงอาง
บ้านปะเสยะวอ ปัตตานี (ชมการต่อเรือกอและ)
แหล่งผลิตผ้าปาเต๊ะ หมู่บ้านยะกัง
หมู่บ้านทอน แหล่งทำเรือกอและ
หมู่บ้านซาไก ยะลา