เที่ยวชุมชน เที่ยวตลาด

ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม
ตลาดน้ำไทรน้อย
ตลาดน้ำบางคูเวียง
หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก สระแก้ว
ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ)
ตลาดหนองชะอม
ตลาดบ้านโง้ง บ้านต้น
ตลาดนัดวัว-ควาย หนองหญ้าปล้อง
กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา อุตรดิตถ์
บ้านท่าเรือ อุตรดิตถ์
บ่อเหล็กน้ำพี้
หมู่บ้านทำผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา
ชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านไผ่สิงห์
บ้านมอญ
ตลาดน้ำวัดบางประมุง
สะพาน มิตรภาพไทย-พม่า
ตลาดริมเมย สุดชายแดนไทย-พม่า หรือ สุดประจิมที่ริมเมย
หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) บ้านเล่าลือ
หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย
บ้านหาดเสี้ยว
หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง