รูดาว รูเดือน มหัศจรรย์ธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์

รูดาว รูเดือน ตั้งอยู่ที่ตำยบท่าโสม จังหวัดตราด มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติ หลายแอ่งในบริเวณเดียวกัน จำนวนหลายรู รูเล็กๆเหล่านี้ชาวบ้านเรียกว่า "รูดาว" ในหน้าแล้งหรือหน้าร้อน เมื่อน้ำมีน้อย รูเหล่านี้เป็นโพรงใต้ดินที่เชื่อมต่อถึงกันได้โดยตลอด มีความสำคัญทั้งในแง่ธรรมชาติ และในแง่มุมประวัติศาสตร์ ที่ชาวบ้านได้ใช้เป็นแหล่งหลบภัยสงครามในยุคสมัยต่อสู้กับฝรั่งเศสมาแล้ว ทั้งเป็นแหล่งน้ำและที่หลบภัย ในปัจจุบันได้ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อยใจของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ตลอด รูดาวยังคงเป็นปริศนาถึงการการกำเนิดว่าเกิดจากธรรมชาติหรือฝีมือมนูษย์ ถ้าสนใจไปพิสูจน์กันเองได้เลยจร้า  แต่ที่เห็นขอบเป็นปูนนี้ ชาวบ้านเขาปรับปรุงใหม่มันสวยงามและดูแลได้ง่ายขึ้น จึงเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 

ประวัติรูดาว
จาการสัมภาษณ์นายเปลื้อง สร้อยแสง ,นางละไม กลีบสุข,นางถนอม ทวีคูณ ,นางชื้อ สินธุนาวา, นางมังคุด ชาวนา ,นางวงษ์ แช่ตัน, นางสายหยุด มาลีวัลย์ , นายมงคล สิญญานันท์ ,ครูจำรูญ วัจวาทิน (อดีตครู) และ นายหล่อ ประเดิมเนตร เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านอารยธรรม และสถานที่ที่มีความน่าสนใจ 

นายเปลื้อง สร้อยแสง อายุ 93 ปี ได้อธิบายความเป็นมาของรูดาวที่เล่าลือสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายว่า "รูดาว" เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ที่สำคัญของหมู่บ้านมีน้ำตลอดปี ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะใช้น้ำจากรูดาวเพื่ออุบโภค บริโภค 

ในเวลาต่อมา ได้สำรวจรูดาวโดยใช้ใต้จุดไฟส่องทาง เพื่อดำเนินการสำรวจพบว่ารูดาวเล็กๆ ทุกรู เชื่อมต่อกันโดยตลอด มีความหนาของเนื้อหินประมาณ 3-4 เมตร และพื้นของรูดาว สามารถเดินทะลุเชื่อมกันได้ ยิ่งในช่วงฤดูร้อนปริมาณน้ำในรูดาวลดลง ก็จะสามารถเดินเข้าออกได้โดยสะดวก 

ส่วนเรื่องกำเนิดรูดาวนั้นยังคงปริศนา ว่าแท้ที่จริงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ มนุษย์สร้างขึ้นกันแน่ ต่อมาในปี พ.ศ.2503 เกิดวิกฤตภัยแล้งไปทั่วทุกหนแห่ง ชาวบ้านหมู่บ้านอ่างกะป่องได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ ทุกครัวเรือนเดินทางมายังรูดาวทุกครัวเรือนเดินทางมายังณุดาวเพื่อนำน้ำไปใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ โดยการนำของ นายบรรจง แซ่ตั๋น เป็นผู้ใหญ่บ้านอ่างกะป่องในสมัยนั้น 

ในช่วงยุคสงครามฝรั่งเสศ ผู้คนอพยพมาอยู่ใกล้รูดาวจำนวนมาก ทั้งนี้นอกจากจะสะดวกในการอุปโภคบริโภคแล้ว ยังสามารถใช้รูดาวเป็นหลุมหลบภัยสงครามได้อีกด้วย โดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันว่า ตลอดระยะเวลาที่หลบภัยจะต้องไม่มีผู้ใด จุดไฟหรือก่อควันไฟ เพื่อป้องกันการส่งสัญญาณแก่ทหารฝรั่งเสศ ซึ่งในเวลานั้นชาวบ้านอยู่กันอย่างหวาดกลัว และก็ผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวมาด้วยดี 

ในปี พ.ศ.2517 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชย์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้รับรู้เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคของประเทศไทย และได้อนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งลงสู่ชนบท หมุ่บ้านอ่างกะป่องได้งบประมาณ 200,000 บาท ผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นจึงได้มีการประชุมลุกบ้านและมีมติพ้องต้องกันว่าจะพัฒนารูดาว

จากนโยบายการมอบเงินผันของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชย์ นี้มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสร้างสาธารณะประโยชน์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เมื่อความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัยมีอิทธิพลมากขึ้น พลเมืองมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ผู้คนละเลยและเห็นความสำคัญของรุดาวน้อยลง จนกระทั่งถูกทิ้งร้างเป็นเวลากว่า 20ปี 

ปีพ.ศ.2539 อาจารย์ทองเตี้ย  และคณะครูโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องได้จัดให้มีกิจกรรมเดินทางไกลของงลูกเสือและดำเนินการศ฿กษาประวัติความเป็นมาของหมุ่บ้านอ่างกะป่องเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2550 ผู้หใญ่ไพศาล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนบ้านอ่างกะป่องได้ร่วมกับชุมชน โดยการสยับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม และผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงรูดาวแห่งนี้ เป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้มาศึกษาถึงปริศนารูดาวดังกล่าว


หลุมใหญ่นี้ เรียกรูเดือน ทำเป็นเขื่อนเก็บน้ำ ข้างในคือรูดาวหลุมธรรมชาติจำนวนมากที่เป็นลักษณะบ่อน้ำหลายๆบ่อ หลายขนาด 
รูดาวความหัศจรรย์ธรรมชาติ


รูดาวที่มีขนาดใหญ่เหมือนอ่างน้ำ หรือสระว่ายน้ำกลางธรรมชาติ บางหลุมก็เล็กแค่ตัวคนเดียวลงได้


รูดาว ขนาดต่างๆกันไปทั่วบริเวณ


หลุมรูดาวจำนวนมากที่ว่ากันว่าด้านล่างลงไปจะเป็นโพรงที่เชื่อมต่อถึงกันหมด


น้ำในรูดาวเป็นสีฟ้าเขียวสวยมาก


น้ำในรูดาวใสกิ๊กเลยครับ เหมือนน้ำใต้ดิน

แผนที่ตั้งรูดาว
ตำแหน่ง GPS คือ 12.279027 102.296405
จุด A คือรูดาว

แผนที่การเดินทางมารูดาว
การเดินทาง ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 300 กิโลเมตร
ห่างจากตัวจังหวัดตราดประมาณ 37 กิโลเมตร 
จากถนนสุขุมวิท เลี้ยวเข้าถนนหลวงหมายเลข 3156 ตรงไปตามทางแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนทางไปวัดอ่างกะป่องอีก 1.3 กิดลเมตรจะเห็น รูดาว อยู่ทางขวามือ
จุด A คือ เมืองตราด

จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel