งาน แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง ครั้งที่ 13

สถานที่จัดงาน: 
บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
ขอเชิญร่วมงาน งาน แต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้าย ดอนหลวง ครั้งที่ 13 ณ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2558 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ ศุกร์แรกของเดือนเมษายนของทุกปี เป็นเวลา 5 วัน งานที่รวบรวม หัตถกรรมพื้นบ้าน ผ้าฝ้ายทอมือ มีสินค้าผ้าฝ้ายมากมายภายในงาน รวมทั้งการแสดงม, นั่งขันโตก, และร่วมสืบสานตำนานประเพณีบ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องผ้าฝ้ายทอมือ เป็นแหล่งกำเนิดผ้าฝ้ายทอมืออันเลื่องชื่อของจังหวัดลำพูนมาแต่โบราณกาล ตามตำนาน กล่าวว่า ยุคเก็บผักใส่ซ้า (ตะกร้า) เก็บข้าใส่เมือง ได้มีผู้คนอพยพมาจากเมืองยอง ประเทศพม่า มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอำเภอป่าซาง และมีการทอผ้าฝ้ายใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิต ประจำวัน 

ต่อมาได้มีการขยายครอบครัวกลายเป็นชุมชนใหญ่ และยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเก่าแก่ไว้ โดยเฉพาะความ โดดเด่นทางศิลปหัตถกรรมการ ทอผ้าฝ้ายที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมานานนับ 200 ปี ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบ สีสัน และลวดลายให้มีความทันสมัย กลายเป็นสินค้าหัตถกรรม จากผ้าฝ้าย อาทิเช่น เสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ มีการผลิตออกจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกไปยังแหล่งต่าง ๆ มากมายทั้งใน และต่างประเทศ นับ เป็นแหล่ง ผลิตผ้าฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

แผนที่
แสดงจุดจัดงาน บ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel