ชมแม่พระประดับพลอย ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (จันทบุรี)

ชมแม่พระประดับพลอย ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (จันทบุรี)
โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล  หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  มิใช่เพียงเป็นโบสถ์ในคริสต์ศาสนานิการโรมันคาทอลิก ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งเท่านั้น  โบสถ์แห่งนี้ยังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน   ยืนหยัดผ่านกาลเวลากว่าศตวรรษคู่กับเมืองจันทบุรี ยังมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิก และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2542  และที่พลาดไม้ได้สะดุดตามาก ชมความงามของแม่พระประดับพลอย ที่ทำขึ้นจากแรงศรัทธา ประดับด้วยพลอยเมืองจันท์อันเลื่องชื่อกระจกสีที่ใช้ประดับก็สวยงามมากเป็นงานฝีมือจากต่างประเทศ สีแต่ล่ะสีที่เห็น คืกระจกหนึ่งชิ้น กว่าจะได้หนึ่งแผ่นใช่เวลาพอสมควรที่เดียว แต่คุ้มค่าเพราะออกมาสวยงามมาก อายุมันร้อยกว่าปีแล้วครับ

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 19อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 31อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 21อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 22

สถาปัตยกรรมของอาคารเป็นแบบโกธิก ตัวอาคารอายุร้อยกว่าปี เป็นอาคารหลังที่5 แล้ว แต่อายุของอาสนวิหารตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กว่า 300กว่าปีได้แล้วครับ ดูงานไม้ของเขาสุดยอดมากครับ ที่เพดานสร้างเป็นรูปท้องเรือ (เรือโนอาห์) มีบันไดเวียนไม้ขึ้นไปที่ชั้นลอย ซึ่งสงวนไว้สำหรับพิธีสำคัญเท่านั้นปกติไม่ได้เปิดให้ขึ้นด้านบน

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 24อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 29อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 28อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 32


            ตามประวัตินั้นกล่าวว่า  ที่ตั้งของโบสถ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของชาวญวน ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว  โดยตัวโบสถ์หลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 5 ซึ่งสร้างขึ้นโดย “คุณพ่อเปรโตร  เปริกาล” เป็นศิลปะโกธิก  ที่ได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2443 ซึ่งตรงกับช่วงที่ฝรั่งเศสยังยึดครองเมืองจันทบุรี  ตัวอาคารโบสถ์ยาว  60  เมตร  กว้าง 20  เมตร  ถือเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ซึ่งเชื่อว่าได้รับการจำลองแบบมาจากวิหารน็อตเตอร์ดามแห่งฝรั่งเศส  

ภายในโบสถ์นั้นตกแต่ไม้ฉลุลวดลาย และประดับกระจกสีสเตนกลาสเป็ฯรูปนักบุญในคริสต์ศาสนาที่สวยงาม  มีบานหน้าต่างทรงสูง ยอดโค้งแหลมประดับกระจกลวดลาย  การประดับประดาโบสถ์ หลังนี้ล้วนเปี่ยมด้วยคุณค่าทางศิลปะ เดิมนั้นเล่ากันว่าหลังคาโบสถ์เคยมีส่วนที่เป็นยอดแหลม  หากได้ถูกรื้อส่วนนั้นลงในสงครามโลกครั้งที่ 2  เพื่อมิให้เป็นเป้าหมายของการโจมตีจากทางอากาศ  ซึ่งโบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล ก็ได้ยืนยงต่อมาเป็นศูนย์รวมจิต และศรัทธาของคริสต์ชนมิใช่เพียงแต่ชาวจันทบุรีเท่านั้น  แต่ยังครอบคลุมไปจนทั่วทั้งฝั่งทะเลตะวันออกด้วย

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 04อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 07อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 27
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 25อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 18อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 09

            ผู้ที่ได้มาสักการะ และชมความงามของโบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมลนี้  ย่อมได้พบดวงพระพักตร์อันอิ่มเอิบงดงาม ของรูปปั้นพระแม่มารีหน้าวิหาร และสัมผัสได้ถึงพระเมตตาของพระแม่ ที่เปล่งประกายมาสู่จิตใจของทุกท่าน ที่มาเยือนมณฑลสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

แม่พระประดับพลอย เป็นสิ่งสะดุดตาอีกอย่างหนึ่งในการมาเที่ยวที่นี่ เพราะความงามของแม่พระประดับพลอย บวกกับความเป็นมาที่เดิขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจ ของคนในชุมชนและพลอยที่ใช้ประดับก็เป็นพลอยเมืองจันท์แท้ๆ

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 11อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 17อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 10อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ภาพที่ 16

แม่พระประดับพลอยองค์นี้สร้างขึ้นจากสิ่งบริสุทธิ์ 2ส่วน คือ
  1. วัตถุบริสุทธิ์ ได้แก่ วัตถุดิบที่นำมาสร้างขึ้นเป็นองค์แม่พระ ประกอบด้วย ทองคำบริสุทธิ์ และ พลอยบริสุทธิ์ นำมาประกอบเข้าด้วยกันทุกชิ้นส่วนมีความสำคัญ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
  2. ใจบริสุทธิ์ (มธ.5:8) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนบริจาควัตถุดิบที่จะสร้าง “แม่พระประดับพลอย” เพื่อเทิดพระเกียรติให้เหมาะสมกับแม่พระ ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ และสง่างามให้ผู้พบเห็นได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นอนุสรณ์ แก่อนุชนรุ่นหลังพิธียกยอดโดม

ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2552 ได้ทำพิธียกยอดโดมทั้งสองข้างขึ้นติดตั้งบนอาคารอาสนวิหารฯ โดยมีคณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นักบวชชาย-หญิง สภาอภิบาลและสัตบุรุษมาร่วมพิธีจำนวนมาก ทำให้อาสนวิหารฯ จันทบุรี มีความสมบูรณ์เหมือนเดิมเมื่อ 100ปีที่แล้ว และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบโกธิคอีกด้วย

แห่แม่พระทางน้ำ

ความเชื่อของคริสตชนอาสนวิหารฯ จันทบุรี เริ่มจากการอพยพลี้ภัยพร้อมรูปปั้น แม่พระองค์หนึ่งมาทางเรือขึ้นฝั่งที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการย้อนอดีตเมื่อ300ปีที่แล้ว คณะสงฆ์ สภาอภิบาล และสัตบุรุษ ได้ร่วมกันสร้างรูปปั้นแม่พระปฏิสนธินิรมล องค์อุปถัมภ์ของอาสนวิหารฯ และร่วมกันแห่เรือแม่พระทางน้ำ ออกจากวัดแหลมประดู่ เวลา 13.00 น. ของวันเสาร์ที่21 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยสภาอภิบาลอาสนวิหารฯ จันทบุรี เป็นผู้รับผิดชอบนำ เรือแม่พระมาจอดที่วัดท่าแฉลบ เนื่องจากสัตบุรุษได้นำเรือมาร่วมขบวนประมาณ 70 ลำ มีสัตบุรุษจากอาสนวิหารฯ จันทบุรี และวัดใกล้เคียงได้มาร่วมกันต้อนรับแม่พระเป้นจำนวนมาก จากนั้นขบวนเรือออกเดินทางจากท่าแฉลบแห่มาตามแม่น้ำจันทบุรี และอัยเชิญมาประดิษฐานบนอนุสาวรีย์แม่พระ บริเวณหน้าอาสนวิหารฯ

อนุเสาวรีย์พระนางมารีอา

อนุเสาวรีย์แม่พระ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาสนวิหารฯ ห่างจากรั้วออกไปทางแม่น้ำเป็นระยะทาง 2552 เซนติเมตร (ตรงกับปี พ.ศ.2552 พอดี เป็นการสื่อถึงการเฉลิมฉลอง 100 ปีอาสนวิหารฯ) การจัดสร้างอนุเสาวรีย์ นำพุประดิษฐานแม่พระองค์อุปถัมภ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ เนื่องในโอกาสสมโภชอาสนวิหารฯ ครบ 100 ปี และฉลอง 300 ปี ชุมชนคริสตชนอาสนวิหารฯ จันทบุรี
สถานที่ตั้ง : โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ต.จันทนิมิต  อ.เมือง จ.จันทบุรี
วันและเวลาเปิด – ปิด
เปิดทุกวันระหว่างเวลา  06.00 -07.00 น. และ 18.30 -19.45 น.
ซึ่งก่อนศาสนพิธีในแต่ละวันจะสามารถเข้าไปเที่ยวขมและถ่ายภาพได้
สอบถามเพิ่มเติม  โทร.0 3931 1578 โทรสาร 0 3934 4004
เว็บไซต์ : www.cathedralchan.or.th


ติดต่อ: 

โทร.0 3931 1578 โทรสาร 0 3934 4004
เว็บไซต์ : www.cathedralchan.or.th

สถานที่ตั้ง: 

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::12.609170438984245,102.11835980415344 |zoom=17 |center=12.60858446304299,102.11713671684265 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel