ด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย

ด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายมีด่านชายแดนอยู่หลายจุด ได้แก่ ด่านอำเภอเชียงแสน  ด่านอำเภอเชียงของ ด่านอำเภอแม่สาย จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก  จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง


1. ด่านอำเภอเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย  ๖๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงเชียงรุ้ง สิบสองปันนาจีนตอนใต้ ด่านอำเภอเชียงแสน โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๑๘

2. ด่านอำเภอเชียงของ ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ๑๑๔ กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือบั๊ค  เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยวเมืองห้วยทราย  และเดินทางตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทน์ สปป.ลาว แล้วกลับเข้าประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย (เรือเร็วออกเดินทางช่วงเช้า นั่งได้ ๕ คน ๆ ละ ๘๐๐ บาท ใช้เวลา ๕ ชั่วโมง เรือสินค้าออกเดินทางช่วงบ่ายคนละ ๓๐๐ บาท ใช้เวลา ๒ วัน ๑ คืน) ด่านอำเภอเชียงของ โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๓๓๐-๒

3. ด่านอำเภอแม่สาย ฝั่งตรงข้ามคือด่านท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ๖๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามแดนไทย-พม่า เป็นตลาดชายแดนไทย-พม่า และเป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวไปเชียงตุงได้ โดยทางรถยนต์ ด่านอำเภอแม่สาย โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๐๐๘

4. จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ ฝั่งตรงข้ามคือบ้านดอยแดง เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จุดผ่อนปรนเปิดเฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

5. จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น ฝั่งตรงข้ามคือบ้านครกหลวง-บ้านปากติน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จุดผ่อนปรนเปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

6. จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง หมู่ที่ ๕ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น ฝั่งตรงข้ามคือบ้านด่าน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จุดผ่อนปรนเปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel