ท่าเรือบั๊ค เชียงของ

ท่าเรือบั๊ค เชียงของ
ท่าเรือบั๊ก เป็นจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย - ลาวอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำโขง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถข้ามไปฝั่งลาวได้ โดยติดต่อที่ว่าการอำเภอเชียงของ โดยเตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 30 บาท

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต้องขอวีซ่าจากสถานทูต (ด่านเปิดทุกวัน เวลา 06.30 - 18.30 น.) จากจุดนี้สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ สปป.ลาว และกลับเข้าประเทศไทยที่จังหวัดหนองคายได้

ข้อมูลการเดินทางไปยัง สปป.ลาว และสป.จีน ทางด่าน ตม.เชียงของ

เอกสารสำหรับเดินทางเข้า สปป.ลาว
1. หนังสือเดินทาง(passport) ใช้สำหรับประชาชนไทย ลาว และประเทศอื่นๆ สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทส
2. หนังสือผ่านแดนชั่วคราว ( temporary border pass) ใช้สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ใช้ได้ครั้งเดียว ระยะเวลาพำนักอยู่ในพื้นที่แขวงบ่อแก้ว ไม่เกิน 3วัน 2 คืน และต้องเดินทางกลับทางด่าน ตม.เชียงของเท่านั้น
3. หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ใช้เแพาะบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้น มีอายุการใช้ 1ปี ระยะเวลาพำนักในพื้นที่แขวงบ่อแก้ว ไม่เกิน3วัน 2คืน และต้องเดินทางกลับทางด่าน ตม.เชียงของเท่านั้น
บุคคลที่เดินทางเข้า-ออกต้องยื่นรายการและผ่านการตรวจของ พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและสปป.ลาว ตามช่องทางที่กำหนด

เอกสารสำหรับเดินทางเข้า สป.จีน
ให้ใช้หนังสือเดินทาง(passport) หากยังไม่ได้ทำวีซ่าจากสถานฑูต สป.จีน ให้เตรียมรูปถ่ายพื้นหลังสีฟ้าจำนวน 2รูป ใช้สำหรับทำวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สป.จีน (Visa on Arrival)

เส้นทางการเดินทางจากเมืองห้วยทรายไปยังหลวงพระบาง
 • ทางเรือ ระยะทางประมาณ 390 กม. ผ่าน ปากทา - ปากแบง - ปากอู - หลวงพระบาง
เรือช้า (Slow Boat) ใช้เวลา 2วัน1คืน เรือออกจากจุดท่าเรือบั๊ค ฝั่ง สปป.ลาว เวลาประมาณ 10.30 น. วันล่ะ1เที่ยว ค่าโดยสารคนล่ะ 900 บาท แวะพักค้างคืนที่บ้านปากแบง 1คืน และเดินทางต่อ ไปยังเมืองหลวงพระบางในวันรุ่งขึ้น
เรือเร็ว (Speed Boat) ใช้เวลา6 ชม. ถึงหลวงพระบาง ค่าโดยสารคนล่ะ 1,500 บาท ผู้ดดยสารอย่างน้อย 6คน
 • ทางรถยนต์ ผ่านหลวงน้ำทา - อุดมไชย - หลวงพระบาง
รถโดยสารธรรมดา ใช้เวลาประมาณ 19 ชม. รถออกจากท่ารถเมล์บ้านอุดม เวลา 13.00 น. วันล่ะ 1เที่ยว ค่าโดยสารคนละ 500 บาท
รถตู้ปรับอากาศ VIP ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. รถออกเวลา 9.00น. และ 17.00น. ค่าโดยสารคนละ 600 บาท

**การเดินทางจากห้วยทราย ไปยังเวียงจันทร์โดยเครื่องบินโดยสาร ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร สายการบินลาว Tel: 02-664-0661 E-mail: info@laos-airlines.com

เส้นทางการเดินทางจากเมืองห้วยทราย ไปชายแดนลาว-จีน
 • (บ่อเด็น - บ่อหาน) ระยะทางประมาณ 228 กิโลเมตร ผ่านเวียงภูคา - หลวงน้ำทา - บ่อเด็น(สปป.ลาว) - เขตติดต่อด่านบ่อห่าน (สป.จีน)
 • รถดดยสารธรรมดา ไปหลวงน้ำทา รถออกเวลา 9.00 น. และ 12.00 น. ค่าโดยสารคนละ 250 บาท และมีรถโดยสารจากหลวงน้ำทา ต่อไปยัง บ่อเด็น - บ่อหาน ค่าโดยสารคนละ100 บาทท
 • รถโดยสารปรับอากาศ ห้วยทราย - บ่อเด็น - บ่อหาน ต่อไปยังเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา รถออกเวลา 7.30 น. ค่าโดยสารคนละ 700 บาท มีเฉพาะวัน จันทร์ ,พุธ , ศุกร์​(บ่อหาน - เชียงรุ้ง) ระยะทาง 175 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 4ทางจราจร

ข้อมูลน่ารู้
 1. คนลาวทักทายกันว่า “สะบายดี” และเวลาแสดงความขอบคุณใช้คำว่า “ขอบใจ”
 2. ปี พ.ศ.2553 นครหลวงเวียงจันทร์จะเฉลิมฉลอง 450ปี ในการสถาปนาเป็นเมืองหลวง
 3. แม่น้ำโขงไหลผ่าน สปป.ลาว 1,865 กิโลเมตร มีพรมแดนติดกับ11จังหวัดของไทย
 4. คำว่า “สองฝั่งโขง” และคำว่า “บ้านพี่เมืองน้อง” เป็นคำที่มีความหมายไใ่ชัดเจนทั้งทางด้านเขตแดน และความเท่าเทียมกัน หากใช้คำว่า “บ้านใกล้เรือนเคียง” ก็จะมีความเหมาะสมกว่า

ข้อพึงปฏิบัติในการเดินทางเข้ามายังสปป.ลาว
 1. การเดินทางเข้า สปป.ลาว โดยไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง จะถือว่าเป้นการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฏหมาย มีโทษจำคุก / ปรับ ขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ และสูงสุดไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ
 2. ในกรณีใช้ บัตรผ่านแดน เดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ผ่านด่านสากลเชียงของ - ห้วยทราย นั้น สามารถพำนักอยู่ใน สปป.ลาว ได้ 3วัน2คืน และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ หากละเมิดจะถูกปรับขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ และสูงสุดไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ
 3. ในกรณีใช้ หนังสือเดินทางไทยสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเกิน6 เดือน และไม่ต้องขอVisa ในกรณีเดินทางมาท่องเที่ยว
 4. ห้ามพำนักอยู่ใน สปป.ลาว เดินกำหนดที่ได้รับอนุญาติ (กรณีบัตรผ่านแดนจะถูกปรับวันล่ะ 5 ดอลลาร์สหรัฐ/วันที่อยู่เกินกำหนด และกรณีหนังสือเดินทาง จะถูกปรับวันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ/วันที่อยู่เกินกำหนด
 5. เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทางควรนำติดตัว และถ่ายสำเนาแยกเก็บไว้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวขอทำการตรวจ
 6. การซื้อ-ขายสินค้า และบริการทุกประเภทภายใน สปป.ลาว กฏหมายบังคับ ต้องชำระเป็นเงินกีบเท่านั้น (ประกาศธนาคารแห่ง สปป.ลาว เลขที่92 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2550 ) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด และมีโทษ ตั้งแต่ ตักเตือน ปรับและถึงขั้นถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
 7. ห้ามพักค้างคืนที่บ้านคนลาวโดยไม่แจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน)ก่อน
 8. ห้ามมียาเสพติด อาวุธ และของต้องห้ามไว้ในครอบครอง
 9. ห้ามแจกจ่ายใบปลิว หรือเอกสารเผยแพร่ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 10. การมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรส เป็นเรื่องผิดกฏหมายหากละเมิด จะถูกกักตัวชั่วคราวจนกว่าจะนำเงินมาจ่ายค่าปรับขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ และสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งส่งกลับประเทศ
 11. การถ่ายทำสารคดี หรือรายการต่างๆ ต้องดพเนินการขออนุญาต จากทางการลาวก่อนรวมทั้งการนำกล้องภาพยนต์ขนาดใหญ่เข้ามาบันทึกภาพ ก็ต้องขออนุญาตด้วย
 12. ห้ามชุมนุมเพื่อทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนจะถูกปรับขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ
 13.  ควรตระหนักว่า ภาษาไทยและลาวมีความใกล้เคียงกัน และฟังเข้าใจกันได้ ดังนั้นพึงหลีกลี่ยงการพูดจาส่อเสียด หรือล้อเลียนภาษาคำพูด หรือเล่าเรื่องในเชิงตลดขบขัน ที่จะส่อไปในทางที่เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกัน
 14. พึงหลีกเลี่ยงการสนทนา วิพากษ์วิจารณ์ และการแสดงออกที่ ไม่เหมาะสมที่อาจก่อให้เกิดการโต้เถียงในประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น การเมือง การปกครอง เป็นต้น
 15.  ให้ความเคารพต่อระเบียบ กฏหมาย วัฒนธรรม และประเพณี อันดีงามของชาวลาว ด้วยความสุภาพ และมีมารยาท โดยการรักษาความสะอาดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 16. ทางการลาวไมอนญาตให้ชาวต่างชาติทำหน้าที่เป็นไกด์ทัวร์ หรือบรรยายตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีโทษปรับสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 17.  การเดนทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ตามกฏหมายลาว ต้องมีการติดต่อผ่านบริษัททัวร์ของลาว ที่ได้รับการรับรองจากองค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติ และต้องมีมัคคุเทศน์ชาวลาวประจำรถ
 18. การซื้อสินค้าปลอดภาษีบริเวณด่านฯ ฝั่งลาว อาทิ ไวน์ สุรา และบุหรี่ไม่สามารถนำเข้าราชอาณาจักรไทยเกิน 1ลิตร และ 200 มวนต่อคน
 19. การนำรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารท่องเที่ยวแบบเหมารวมข้ามไปยัง สปป.ลาว จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่ฝ่ายไทย และ สปป.ลาว กำหนดโดยต้องมีเอกสารรถยนต์ครบถ้วน และต้องทำประกันภัยรถยนต์ทุกครั้ง
 20. ควรใช้ความระมัดระวัง ในการขับขี่ยานพหนะใน สปป.ลาว เนื่องจากระบบการจราจรใช้ระบบพวงมาลัยซ้าย ที่แตกต่างกันและมีรถจักรยานยนต์สัญจรบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก และจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนี้ กฏจราจรเรื่องทางเอก ทางโท ก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ด้วยความปราถนาดีจาก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร. 053 731 088-9 E-mail: imm_maesai@hotmail.com
สถานที่ตั้ง: 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::20.27536247493524,100.40594100952148 |zoom=16 |center=20.274918649357467,100.40654182434082 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Hybrid]
ประเภทข้อมูล: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel