ปราสาทเขาพระวิหาร

ปราสาทเขาพระวิหาร

ปราสาทเขาพระวิหาร ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก ในเขตประเทศกัมพูชาบริเวณที่ติดกับผามออีแดงของ ประเทศไทย โดยตัวปราสาทหันหน้ามายังด้านที่ติดกับประเทศไทย ดังนั้นการเข้าชมปราสาทในทางบก จึงต้องใช้เส้นทางที่ผ่านผามออีแดงของ ประเทศไทยเท่านั้นปราสาทเขาพระวิหาร เป็นเทวสถานขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 900 เมตร ประกอบด้วยปราสาท 4 ชั้น แต่ละชั้นตั้งอยู่บนแนวเขา ที่เป็นเนินสูงลดหลั่นกันขึ้นไปตามลำดับทั้ง 4 ชั้น

ทางเดินระหว่างชั้นของปราสาท ได้อาศัยแผ่นศิลาบนผิวพื้นภูเขานั้นเป็นแนวถนน และขั้นบันได โดยตกแต่งให้มีระดับต่อเนื่องกัน จนถึงยอดสูงสุดอันเป็นที่ตั้งของปราสาทชั้น ที่ 4 ซึ่งเป็นปราสาทองค์ประธานอยู่ชิดกับหน้าผา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 657 เมตรจากหลักฐานที่ปรากฏในจารึก แสดงว่าเขาพระวิหารแห่งนี้เป็นศิวะสถานสร้าง ขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 และต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 16–17 ก็ได้มีการสร้างเสริมเพิ่มเติม โดยลำดับจนสำเร็จในรัชกาลพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ให้บันทึกคำประกาศของทางราชการไว้บนแผ่นศิลาจารึกด้วย

ปราสาทเขาพระวิหารแห่งนี้เดิมเคยอยู่ในความปกครองดูแลของไทย และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เป็นต้นมาได้เปลี่ยนไป อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของประเทศกัมพูชาสืบมาจนถึง ปัจจุบัน

การเข้าชมปราสาทเขาพระวิหาร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่อยู่ในเขตแดน ไทย โดยคนไทยเสียค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานคนละ 20 บาท ชาวต่างประเทศ 200 บาท และค่าผ่านแดนออกนอกประเทศคนละ 5 บาท เมื่อจะเข้าชมปราสาทเขาพระวิหาร กัมพูชาเก็บค่าธรรมเนียมชาวไทยคนละ 50 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 200 บาท

(หมายเหตุ - ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2550จังหวัดศรีสะเกษได้มีประกาศแจ้งปิดเส้นทางเข้าชมปราสาทเขาพระวิหาร(ผั่ งกัมพูชา) ทั้งนี้ยังสามารถเดินทางไปชมผามออีแดงได้เป็นปกติ ก่อนเข้าชมกรุณาสอบถามข้อมูลการเปิดปิดเส้นทางเข้าชม ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4561 2545 )

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ติดต่อ: 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4561 2545

สถานที่ตั้ง: 

ปราสาทเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.394204814871369,104.6802620885137 |zoom=15 |center=14.393157294932566,104.6800947189331 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel