พิพิธภัณฑ์และ ห้องสมุดตราไปรษณียากร

พิพิธภัณฑ์และ ห้องสมุดตราไปรษณียากร

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดตราไปรษณียากร ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ (หลังที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน จัดแสดงประวัติการไปรษณีย์ไทย และวิวัฒนาการตราไปรษณียากรไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแสดงตราไปรษณียากรดวงแรกของไทย “โสฬศ” ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และตราไปรษณียากรต่างๆ ของประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์

นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดจัดเก็บหนังสือ รวบรวมความรู้เรื่องการไปรษณีย์ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในบริเวณเดียวกันยังมีการจำหน่ายแสตมป์ และอุปกรณ์เพื่อการสะสมแสตมป์ บริเวณชั้นล่างของอาคารข้างๆ อาคารพิพิธภัณฑ์ มีห้องจำลองแบบสถานที่และ อุปกรณ์การปฏิบัติงานของ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสมัยโบราณซึ่งรับส่งธนาณัติ

ขายตราไปรษณียากรและอื่นๆ บริเวณสนามด้านหน้ามีการตั้งแสดง ตู้ไปรษณีย์ในสมัยต่างๆ และนำเข้ามาจากต่างประเทศ

เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์ อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๒๔๓๙ (เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายเรียน ผู้จัดการส่วนตราไปรษณียากร บริษัทตราไปรษณีย์ไทย จำกัด ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์)

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๒๔๓๙

สถานที่ตั้ง: 

ชั้น ๒ อาคารสำนักงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel