พิพิธภัณฑ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พิพิธภัณฑ์สมุนไพร, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ, พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา, พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ,

พิพิธภัณฑ์สมุนไพร ตั้ง อยู่ที่ชั้น ๓ อาคารโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์สมุนไพรทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ภายในจัดแสดงตัวอย่างสมุนไพรซึ่งมาจากพืช สัตว์และแร่ธาตุ เครื่องมือผลิตยาสมัยโบราณ ตำรายาโบราณ พิกัดยา หินบดยา เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ค่าเข้าชม ๑๐๐ บาท สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๘๔๔๑ หรือ www.chula.ac.th (ติดต่อขอเข้าชมนอกวันเวลาทำการทำจดหมาย เรียน ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์สมุนไพรล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์)

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ชั้น ๒ ตึกชีววิทยา ๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งแรก เดิมก่อตั้งตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปีพ.ศ. ๒๔๑๕ โดยนายเฮนรี่ อลาสบาเตอร์ แต่ในช่วงแรกไม่มีผู้สนใจค้นคว้าวิจัยจึงทำให้เสื่อมสลายไป

ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ จากความร่วมมือร่วมใจของชาวคณะวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย ตัวอย่างของทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า ของประเทศไทย และนับวันกำลังจะสูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างบางอย่างที่หลงเหลือจากพิพิธภัณฑ์เดิม ได้รับการบูรณะและเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ภายในจัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิต โครงกระดูกสัตว์ เช่น นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ปลาพะยูนและยังมีซากดึกดำบรรพ์ฟอสซิล นอกจากนี้ยังมีห้องพิพิธภัณฑ์เต่าและตะพาบ ห้องพิพิธภัณฑ์แมลงและห้องพิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย

เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๐๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม (เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายเรียน หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์) สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๕๒๗๐-๑

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ เป็น พิพิธภัณฑ์กล้องและภาพถ่ายแห่งแรกในประเทศไทยและเอเซีย ตั้งอยู่ที่อาคารของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รวบรวมและแสดงประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ วิวัฒนาการกล้องถ่ายภาพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน กล้องถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ การผลิตฟิล์ม

นอกจากนี้ยังจัดแสดงความก้าวหน้าด้านภาพสามมิติ ภาพอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการแยกสี และยังมีห้องแสดงภาพถ่ายร่วมสมัย

เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม วันจันทร์-ศุกร์ ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ ๒๐ บาท นักเรียน นักศึกษา ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๕๕๘๑–๓ หรือ www.chula.ac.th (เข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำจดหมายแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์)

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ตั้งอยู่ในอาคารภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นอกจากให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา แล้ว ยังมีการจัดแสดงซากฟอสซิลจำลองจากต่างประเทศ ซากฟอสซิลของจริงที่พบในประเทศไทยและแร่ชนิดต่าง ๆ

เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๐๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม (เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายเรียน หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์) สอบถามรายละเอียด โทร.๐ ๒๒๑๘ ๕๔๔๒-๓ โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๕๔๖๔

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งอยู่ในสถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี (ใกล้ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เพื่อเสริมสร้างความรู้และกระตุ้นเยาวชน และบุคคลทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าของอัญมณี และเน้นย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้า และอุตสาหกรรมพลอยสี และเครื่องประดับของโลก สร้างสรรค์แรงบันดาลใจแก่นักออกแบบ ตลอดจนอนุรักษ์ตัวอย่างอัญมณีไว้สำหรับคนรุ่นหลัง

สิ่งของที่จัดแสดงมีทั้งอัญมณีและ เครื่องประดับที่ได้รับบริจาคจากเอกชน โลหะมีค่าสำหรับทำเครื่องประดับ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทำเครื่องประดับ และยังมีการขอยืมชิ้นงานจากบริษัทจิวเวลลี่ต่างๆ มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจัดแสดง ส่วนนิทรรศการถาวร ประกอบด้วยการแสดงประวัติความเป็นมาของอัญมณีและเครื่องประดับ การแสดงแบบจำลองเหมืองอัญมณี ขั้นตอนการผลิต เช่น การคัดขนาด การตัดแบ่ง การเจียระไน และขัดเงา นับว่าเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่สำคัญ สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณี

เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท นักเรียน นักศึกษา ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท (ผู้ใหญ่อายุเกิน ๖๐ ปีและเด็กต่ำกว่า ๑๐ ปี ไม่เสียค่าเข้าชม)

สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๒๒๑๘ ๕๔๗๐-๔ ต่อ ๒๓ หรือ www.git.or.th

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๕๔๗๐-๔ ต่อ ๒๓ หรือ www.git.or.th

สถานที่ตั้ง: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.738309549635373,100.53154993031058 |zoom=15 |center=13.737967711523885,100.52876472473145 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel