พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : พิพิธภัณฑ์มด ,พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง, พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธรกรุงเทพฯ, พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

พิพิธภัณฑ์มด
ตั้งอยู่ที่ชั้น ๔ ตึกวนศาสตร์ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นสถานที่จัดเก็บตัวอย่างมดที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการศึกษา เนื่องจากมดเป็นสัตว์สังคมที่น่าสนใจ มีความหลากหลายทั้งชนิดและปริมาณ รวมทั้งมีความสำคัญ ในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ ของระบบนิเวศน์

เปิด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๗๖ ต่อ ๕๑๐ (รศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา) โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๔๖ กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม (เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายเรียน คณบดีคณะวนศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์)

พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ภาควิชากีฏวิทยา ชั้น ๒ คณะเกษตร มีการจัดแสดงตัวอย่างแมลงที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ ศึกษาชีวิตนิเวศวิทยาของแมลง

เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๘๒ กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม (เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายเรียน หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์)

พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธรกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร เป็นพิพิธภัณฑ์พืชแห่งแรกของไทยที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ จัดแสดงนิทรรศการด้านพฤกษศาสตร์ และมีพันธุ์พืชหายากปลูกไว้รอบอาคาร

เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา : ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๕๖๒๘ (เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมาย เรียน ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร)

พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ตั้งอยู่ที่สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใกล้กับด้านวิภาวดี) เขตบางเขน ชั้นล่างจัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ในการเกษตรต่างๆ ชั้นบนจัดแสดงผ้าเผ่าไท วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย รอบๆอาคารเป็นสวนที่เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ไทยต่างๆ

เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร.๐ ๒๙๔๒ ๘๗๑๑-๒ โทรสาร ๐ ๒๙๔๒ ๘๖๘๐ หรือ www.ku.ac.th

สถานที่ตั้ง: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.84928049473572,100.56968879594933 |zoom=13 |center=13.839413364573725,100.56507110595703 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel