สวนพืชไร้ดิน (Soilless Culture Center)

สวนพืชไร้ดิน (Soilless Culture Center)

สวนพืชไร้ดิน (Soilless Culture Center) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำซับ ริมถนนกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี – ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐) สวนพืชไร้ดินมีเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ ปลูกพืชผักตามฤดูและผักเมืองหนาวด้วยวิธีไม่ใช้ดิน โดยปลูกบนแผ่นฟองน้ำ ทราย กรวด ขี้เลื่อยหรือในสารละลายธาตุอาหารแทน ปราศจากศัตรูพืชวัชพืช และสารป้องกันโรคพืช ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษ นับเป็นนวัตกรรมความคิดริเริ่มใหม่ ที่มุ่งพัฒนาด้านเกษตรกรรมของไทย สิ่งที่น่าสนใจภายในสวนพืชไร้ดิน ได้แก่

สวนพืชไร้ดิน ที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ แปลงพืชไร้ดินที่ยาวที่สุดในโลก ๗๒ เมตร (เฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ๗๒ พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ) บ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาเศรษฐกิจหลากหลายพันธุ์ ผักไร้สารพิษ ๑๐๐ % สดจากฟาร์ม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่สวนพืชไร้ดิน สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๐๔๐๐ สุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๖ ๑๐๐๐, ๐๘ ๑๙๓๐ ๐๐๐๐ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. (มีวิทยากรนำชม)

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๓๕๕๖ ๑๐๐๐, ๐๘ ๑๙๓๐ ๐๐๐๐

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำซับ ริมถนนกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี – ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐) จ.สุพรรณบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.667965792616538,100.11988663660304 |zoom=14 |center=14.672445399931394,100.12295722961426 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel