เที่ยวอนุสรณ์สถาน

วงเวียนโปงลาง
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล)
สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
อุโมงค์ปิยะมิตร
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
ศิลาจารึกสลักพระปรมาภิไธย ย่อ จปร.
สุสานเจ้าเมืองระนอง
อนุสาวรีย์ พระยาทุกขราษฎร์
อนุสาวรีย์ พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
อนุสาวรีย์ยุวชนทหารสงครามโลกครั้งที่ 2
อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี และท้าวศรีสุนทร
อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์
อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ อุตรดิตถ์
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
อนุสรณ์ผู้เสียสละ พะเยา
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
อนุสรณ์สถาน ผู้เสียสละเขาค้อ เพชรบูรณ์