วินิจ เลิศรัตนชัย” นําขบวนไดโนเสาร์เข้ากรุงฯ ผุดสวนสนุกแห่งใหม่ใจกลาง กรุงเทพฯ

ฮือฮาทุกครั้งเมื่อเจ้าพ่อโปรเจคอย่าง วินิจ เลิศรัตนชัย จับมือพาร์ทเนอร์ลงทุนทำอะไรต้องเป็นที่น่าจับตามอง และครั้งนี้ขอยกขบวน ไดโนเสาร์ ที่ทำให้ชาวกรุงเทพฯตกใจถึงความยิ่งใหญ่ไดโนเสาร์พันธ์ุดุ “ทีเร็กซ์” ลำ ตัวยาว 13 เมตร ถูกจับมัดไว้ กับท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทั้ง ขยับเขยื้อน ทั้งร้องคํารามโชว์ฟันแหลมคมน่า หวาดเสียว สูง กว่า 4 เมตร หนัก ประมาณ 1 ตันบุกใจกลางกรุงเทพฯ โดยเมื่อเวลา ประมาณ 11.00 น. ของวนั ที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีไดโนเสาร์ขนาดยักษ์จํานวน 2 สาย พันธ์ุ ถูกมัดอยู่กับท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ 2 คัน เดินทางผ่านย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและ จอดพัก ก่อนที่จะมุ่งหน้าต่อสู่ บริเวณถนนสขุมวิททั้งนี้ นาย “วินิจ เลิศรัตนชยั ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวลั จํากดั เปิดเผยว่า “ไดโนเสาร์ขนาดยกั ษ์ที่เข้ามาปรากฏตวั กลางใจเมืองครัง้ นี้ประกอบด้วยสายพันธ์ุ ทีเร็กซ์ (T.Rex) และไทรเซอราทอปส์ (Triceratops) ซงึ่ เป็นดาราดงั จากโลกไดโนเสาร์ที่ทกุ คน รู้จกั ดี โดยพระเอกของงานซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กบั ผู้ที่พบเห็นมากที่สดุ คือเจ้าทีเร็กซ์ ซึ่งมี ขนาดและคาแร็คเตอร์สดุโหดสมกบัที่ทีมงานตงั้ใจสร้างสรรค์โดยมีมลูค่าสูงกว่า1ล้านบาทและสําหรับการเดินทางเข้ามากลางใจเมืองในครัง้ นี้เป็นการนําออกจากโรงเก็บใน พื้น ที่ จ.ปทุมธานีเข้ามาในย่านถนนสุขุมวิท เพื่อเตรียมเปิดตัวสวนสนุกแห่งใหม่ โดยจะไป สมทบกับไดโนเสาร์หลากสายพันธ์ุอีกร่วม 200 ชีวิตที่สวนสนุก อาทิ Velociraptor, Apatosaurus, Ankylosaurus, Anchiceratops และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งนับเป็นความน่าตื่นตาตื่นใจสําหรับทุก เพศทกุ วัย โดยความพิเศษ คือเทคนิคการนําเสนอของไดโนเสาร์ทงั้ หมด ที่มีการ เคลื่อนไหวได้ กระพริบตา หรือร้องคําราม นอกจากนี้เด็กๆ ยงั สามารถจูงเดิน หรือขี่เล่นได้ ด้วยถือเป็นการสมัผสัประสบการณ์ข้ามมิติเวลาไปสู่ดวงดาวแห่งไดโนเสาร์ที่หาที่ไหนไม่ได้”

ทั้ง นี้นายวินิจกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางทีมงานจะมีการจัดงานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวสวน สนุกแห่งใหม่พร้อมรายละเอียดทั้งหมดในวันพฤหสับดีที่3มีนาคม เวลา 18.00 ณ ดิ เอ็มควอเทียร์วอเตอร์ฟอล
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel