เที่ยวศูนย์วิจัย-หรือศูนย์ศึกษา

กระชังปลา เกาะเสม็ด
ดอยอ่างขาง
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โครงการหลวงห้วยลึก
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
ศูนย์ฝึกสุนัขคลองหลวง
โรงเรียนมวยไทย
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันวิจัยศิลปะ และ วัฒนธรรมอีสาน
อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถานีศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าลำปาว
ศูนย์ศิลป์สิรินธร เลย
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น