เที่ยวศูนย์วิจัย-หรือศูนย์ศึกษา

ศาลาไหมไทย หรือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนยะหริ่ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์วิจัย และ ศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
สถานที่ฝึกลิง อำเภอกาญจนดิษฐ์
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
สวนรุกขชาติป่าชายเลน ระนอง
ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว
ศูนย์ศิลปหัตถกรรม รูปหนังบางแก้ว
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงา
บ่ออนุบาลเต่า กองทัพเรือ ภาค3
ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์และสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง
ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
ศูนย์ส่งเสริม และผลิตพันธุ์พืชสวนกระบี่
ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้
สถานีพัฒนาและ ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ไดโนเสาร์แก่งหลวง (Dinosaor Kang Laung)