เที่ยวศูนย์วิจัย-หรือศูนย์ศึกษา

สวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร
สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย
ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลต้นตาล
หอดูดาวเกิดแก้ว
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย หมู่บ้านป่าก๊อ
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ อนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ ดอยเชียงดาว
บ้านควายไทย แม่ริม
สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)
สวนป่าแม่แจ่ม เชียงใหม่
สถานีทดลองเกษตรที่สูง แม่จอนหลวง
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ