ภาคใต้

สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เมืองโบราณยะรัง
วัดชลธาราสิงเห
น้ำตกสิรินธร
ด่านสุไหงโกลก
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
วนอุทยานอ่าวมะนาว
เกาะยาว สะพานคอย 100 ปี
ชายหาดนราทัศน์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
น้ำตกฉัตรวาริน ชมปาล์มบังสูรย์
สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์วิจัย และ ศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด – สุไหงปาดี
มัสยิด 300 ปี มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น
แหล่งผลิตผ้าปาเต๊ะ หมู่บ้านยะกัง
หมู่บ้านทอน แหล่งทำเรือกอและ
น้ำตกอินทสร
พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ
อุโมงค์ปิยะมิตร
อุทยานแห่งชาติบางลาง