ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ริมถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงละครภูมิภาค ขนาด ๘๕๐ ที่นั่ง สร้างเพื่อใช้เป็น ที่จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการแสดง ให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเผย แพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติประจำภาคตะวันตก

มีการจัดการแสดงละครและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม โดยนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์และนักแสดงกรมศิลปากรจากส่วนกลาง หมุนเวียนมาจัดแสดงให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชม ทุกวันเสาร์ที่ ๑, ๒ และ ๓ เป็นประจำทุกเดือน แสดงรอบเวลา ๑๔.๐๐ น. บัตรราคา ๘๐.- บาท ๖๐.- บาท ๔๐.- บาท นักเรียน นักศึกษาเข้าชมเป็นหมู่คณะบัตร ๓๐.- บาท ในวันเสาร์-วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๔-๕ ของเดือน และวันอื่น ๆ เปิดบริการให้เช่าสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ

รายการจัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2554
เสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
เสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดสุกสารปลอมพล-นางลอย
เสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ รายการเพื่อผู้มีดนตรีการ
เสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสุกสารปลอมพล-นางลอย
เสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ การแสดงรายการศรี
เสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ การแสดงรายการพิเศษประจำปี
เสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ การแสดงรายการพิเศษประจำปี
เสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ สุขนาฏกรรม การแสดงรายการพิเศษประจำปี
พิเศษ ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คอนเสร็ร์ต “รำฤก ชื่นชู ครูเพลง” สุทเทพ วงกำแห่ง รวงทอง ทองลั่นทม ดาวใจ ไพรจิตร จัดโดยชมรมอนุรักษ์สองพี่น้องร่วมกับเครือข่ายบ้านคนรักสุนทราภรณ์ สำรองที่นั่งได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา โทร.๐ ๒๒๖๒ ๓๔๕๖ หรือ โทร. ๐๘ ๑๘๕๘ ๙๑๖๓ , ๐ ๓๕๕๓ ๕๑๑๖ , ๐๘ ๖๖๑๐ ๐๗๖๔, ๐๘ ๑๒๙๑ ๖๑๖๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๑๑๒,๐ ๓๕๔๓ ๕๑๑๖

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel