รอยพระบาทในหลวงที่เชียงราย

อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ ที่สำคัญ รอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย เรื่องราวความเป็นมาที่ทำให้เเกิดรอยพระบาทนี้ น่าสนใจมาก เกิดขึ้นเราะความขัดแย้งสงครามกับคอมมิวนิสต์ เมื่อ 30ปีที่แล้ว พระองค์ทรงประทานให้เป็น ขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญ …เป็นผมก็ปลาบปลื้ม

ในวันที่ 27 ก.พ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนเหล่าทหารหาญ และราษฎร ณ ฐานปฏิบัติการดอยพญาพิภักดิ์ บนดอยยาว จ.เชียงราย ทรงพระกรุณาพระราชทานประทับ“รอยพระบาท”ของพระองค์ลงบนแผ่นปูนปลาสเตอร์ เพื่อเป็นดังขวัญกำลังใจแก่ทหารหาญ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ

ในปัจจุบันนี้รอยพระบาทบนปูนปลาสเตอร์นั้นได้ถูกนำมาเก็บไว้ที่ศาลารอยพระบาท ณ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพของจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel