ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง และ พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก

ถ้าอยากจะรู้จักเมืองพิษณุโลกให้ดีขึ้นแล้ว การไปเที่ยวพอพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดพิษณุโลกเป็นอันดับแรกคือสิ่งควรทำ เพราะเราจะมองเห็นภาพรวม ความน่าสนใจ และสิ่งที่เราสนใจถูกเก็บรวมรวมอยู่ในนี้ทั้งหมด อย่างน้อยมันก็จะเป็นการเริ่มต้นทำความเข้าใจเมืองใหญ่แห่งนี้ ที่นี่เรียกชื่อเต็มว่า ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 โดยภายในจะประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง ที่ประกอบไปด้วย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทีแรกผมคิดว่าเป็นราชภัฏพิษณุโลกซะอีก) ภายในพิพิธภัณฑ์มีเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลก โดยจัดแสดงด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งใช้เวลาในการชมประมาณ 30-40 นาที ก็สามารถเข้าใจเรื่องราวของจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี 


ด้านหน้าอาคารสำนักศิลปะวัฒนธรรม

ความเป็นมา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ปรับปรุงและจัดทำศูนย์จัดแสดงในลักษณะของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญ ก็คือ จะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พัฒนาการและเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก

ห้องแนะนำจังหวัด
นำเสนอข้อมูลของจังหวัดพิษณุโลก โดยรวมทั้งข้อมูลพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญพร้อมแบบจำลองบริเวณเมืองพิษณุโลกกำแพงเมืองเก่า โบราณสถานและวิดีทัศน์ ประกอบข้อมูล


ส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติเมืองพิษณุโลก

ห้องปฐมสมัยสุโขทัย
ประวัติเมืองพิษณุโลก (สองแคว) ในสมัยสุโขทัยครั้งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ก่อสร้างเมือง จนถึงสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ได้เสด็จมาครองเมืองพิษณุโลก เป็นเวลา 7 ปี ในสมัยนี้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการศาสนาเป็นอย่างมาก

ห้องใต้เงาอยุธยา
ในสมัยกรุงศีรอยุธยาเมืองพิษณุโลกมีบทบาทสำคัญหลายสถานะทั้งดำรงฐานะเป็นเมืองราชธานีของกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถยาวนานถึง 25 ปีและเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถและพระสุพรรณกัลยา อีกทั้งเป็นเมืองหน้าด่านที่ตั้งทัพรบศึกพม่าอย่างกล้าหาญ ในคราวสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310ห้องร่มพระบารมีมหาจักรีวงศ์
หลังจากกองทัพของพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้กอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี เมืองพิษณุโลกได้กลับคืนฟื้นเป็นเมืองอีกครั้ง ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สถาปนาราชวงศ์จักรีแล้ว ก็ได้โปรดฯให้ฟื้นฟูเมืองพิษณุโลกขึ้นใหม่ภายหลังจากเสร็จศึกสงครามกับพม่าในคราวสงครามเก้าทัพ เมืองพิษณุโลกจึงได้เจริญเติบโตและเป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงมาจนตลอดสมัยได้ร่มฉัตรราชวงศ์จักรีตราบจนรัชกาลปัจจุบัน


ภายในอาคารจัดแสดงแบ่งเป็นส่วนๆ

ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก
ห้องจัดแสงดนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกแสดงเอกลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก ด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรี การละเล่น สถาปัตยกรรม เช่น สถาปัตยกรรมวัดจุฬามณีการแสดงดนตรีมังคละ โดยจัดแสดงเครื่องดนตรีและวิดีทัศน์เกี่ยวกับดนตรีมังคละการฟ้อนรำ และแสดงเอกลัษณ์เมืองพิษณุโลกด้านประเพณี ส่วนที่สองจัดแสดงเกี่ยวกับความเชื่อและของดีของเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักและเชิดหน้าชูตาของจังหวัด อาทิ พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระเครื่องที่สำคัญของพิษณุโลก ประเพณีปักธงชัย ประเพณีการแข่งเรือยาว ไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรและสุนัขบางแก้ว เป็นต้น


แบบจำลองประเพณีปักธงชัย ที่เขาช้างล้วง


เราสะดุดตากับประเพณีนี้มาก ประเพณีปักธงชัย ที่เขาช้างล้วง ซึ่งจะจัดขึ้นประจำทุกปี ในวันขึ้น14ค่ำเดือน12 หรือวันก่อนวันลอยกระทงของทุกปี ชาวบ้านจะพากันไปปักธงบนยอดเขาช้างล้วง มีพระสงฆ์ไปทำพิธีกันด้านบนเขา ไปฉันเพลกันบนยอดเขาเลยครับ ภูเขาก็มัลักษณะที่น่าสนใจเป็นสองยอดมองเห็นกันตามแบบจำลอง คงจะมีโอกาสไปเห็นสักครั้งเขาช้างล้วง


ดนตรีมังคละ


จำลองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก มองเห็น พระพุทธชินราชด้วย เดินเข้าไปชมได้ด้วยนะชั้นสอง ศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆ ได้แก่ 
• ตาก
• พิษณุโลก
• เพชรบูรณ์
• สุโขทัย
• อุตรดิตถ์


ที่ชั้นสองของอาคาร จัดแสดงข้อมูลต่างในภาคเหนือตอนล่าง
เปิด 08.30-16.30 น.
ปิด วันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่ตั้ง มหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ส่วนวังจันทน์) 
เลขที่ 66 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 0-5523-0596 
โทรสาร 0-5523-0596

แผนที่
จุด A แสดงที่ตั้ง ของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง และ พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
พิกัด GPS คือ 16.818519, 100.257298

จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel