งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2555

สถานที่จัดงาน: 
ณ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร และ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อ.เมืองนครศรี ธรรมราช
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
กำหนดจัดงานประเพณีเทศกาลสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2555 รวมรวม 10 วัน 10 คืน ณ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร และ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อ.เมืองนครศรี ธรรมราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกาชาด การสเริมสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนและความรักสามัคคีในหมู่คณะ การท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวนครศรีธรรมราช ให้คงอยู่สืบไป 

จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาด ประจำปี 2555 


หมวดหมู่ Event: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel