ประเพณีอัฐมีบูชา

สถานที่จัดงาน: 
ณ วัดบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมงาน  อัฐมีบูชา ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ วัดบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัทรอนงค์  ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า “ประเพณีอัฐมีบูชา” หรือพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง และมีความเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ถึง ๒ วัน ได้แก่ “วันวิสาขบูชา” (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖) ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลกด้วย      และ “วันอัฐมีบูชา” หรือ “การบูชาในวันแรมแปดค่ำ” (แรม ๘ ค่ำเดือน ๖)   หากปีใดที่มีเดือน ๘ จำนวน ๒ หน จะกำหนดจัดขึ้นในเดือน ๗ สำหรับปี ๒๕๕๕ ตรงกับวันที่ ๔–๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งถือเป็น “ปีพุทธชยันตี”   คือ การตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

“อัฐมีบูชา” เป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์ มีการจัดสืบสานต่อกันมาไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี    ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่ยังมีการรักษาสืบทอดประเพณีนี้ไว้ อันเป็นการน้อมจิตรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และมีกิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาการถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาทางพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างความสามัคคีมีส่วนร่วมของชุมชน ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนผ่านกิจกรรมงานประเพณี      กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระราชทานฯ การการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร พิธีเจริญพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา การสักการะพระพุทธสรีระจำลอง การบูชาพระอสีติ การประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพ ประกวดเล่านิทานธรรม และการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา โดยในวันสุดท้าย คือ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ “วันอัฐมีบูชา” มีพิธีที่สำคัญ คือ การจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีการแสดงบทบาทสมมุติเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล ตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แล้วนำมาสู่การถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า    โดยจัดในลักษณะการแสดงประกอบแสง-เสียง ที่งดงามตระการตา พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นลิเก มวย ภาพยนตร์ มหรสพ ฯลฯ

ททท. สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวอุตรดิตถ์ และร่วมบำเพ็ญบุญกุศลทานบารมีรักษาศีลเผยแพร่ธรรม ในวันที่ ๔–๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง)  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) โทร. ๐ ๕๕๘๑ ๖๖๕๒, ๐๘ ๔๔๙๓ ๙๙๗๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๙๓ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ที่ ททท. สำนักงานแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐๕๔๕๒ ๑๑๒๗


หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel