นั่งช้าง อยุธยา

นั่งช้าง อยุธยา

กิจกรรมนั่งช้าง วังช้างอยุธยา แล เพนียด อยู่ตรงข้ามกับคุ้มขุนแผนในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีบริการขี่ช้าง การแสดงช้าง ให้อาหารช้าง ทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ๑๕ หรือ ๓๐ นาที สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๐๑, ๐ ๓๕๓๒ ๑๙๘๒, ๐๘ ๑๘๒๑ ๗๐๖๕, ๐๘ ๑๘๕๒ ๔๕๒๗ หรือ www.ayutthayaelephantcamp.com หรือ www.saveelephant.com

หมู่บ้านช้าง เพนียดหลวง อยู่ติดกับเพนียดคล้องช้าง เป็นชุมชนที่มีช้างอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ช้างที่อยู่ในชุมชนนี้ เป็นช้างที่เจ็บป่วยและช้างทั่วไป นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของช้างได้อย่างใกล้ ชิด ทั้งนี้ มีที่พักแรมแบบโฮมสเตย์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตการเลี้ยงช้างของเพนียดคล้อง ช้าง การฝึกช้าง การควบคุมดูแลช้าง สอบถามรายละเอียดได้ที่ เพนียดคล้องช้าง โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๙๘๒, ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๐๑ หรือ www.elephantstay.com

หมู่บ้านช้างอโยธยาและโชว์งู ตั้งอยู่ที่ ๖๕/๑๒ หมู่ ๗ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีบริการนั่งช้างลุยน้ำ เข้าป่า ชมนกป่าหลากหลายชนิดชมโบราณสถาน ไหว้พระวัดมเหยงคณ์ บริการนั่งเกวียนเทียมวัวชมโบราณสถาน และการแสดงโชว์งูทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลโทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๒๔๕ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๕๒๔๕ หรือ www.cozun.com

ประเภทข้อมูล: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel