พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้ง อยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 ภายในจัดแสดงเครื่องถ้วยโบราณจำนวนกว่า 2,000 รายการ เพื่อกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปเกิดความซาบซึ้งและรู้จัก คุณค่าของเครื่องถ้วย และเพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องถ้วยสมัย ประวัติศาสตร์ทุกด้าน ศิลปโบราณวัตถุ เครื่องถ้วยที่ผลิตจาก แหล่งเตาในประเทศไทย เช่น เครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนาและเครื่องถ้วยอยุธยา รวมทั้งเครื่องถ้วยที่ผลิตจากเตาเผาในต่างประเทศ ซึ่งค้นพบในประเทศไทย อาทิ เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยเวียตนามและเครื่องถ้วยพม่า เป็นต้น พิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการชั่วคราว ร้านจำหน่ายหนังสือและสินค้าที่ระลึก

อาคารจัดแสดงได้รับการออกแบบเป็นอาคารชั้น เดียว อยู่ติดกับน้ำตกประดิษฐ์ บางส่วนอยู่ใต้ดิน เลียนแบบการออกแบบเตาเผาที่มักถูกฝังอยู่ใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดเพื่อการวิจัย และกำลังจะเพิ่มคลังบรรณาสาร ทางเครื่องถ้วยขึ้นอีกแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็น แหล่งข้อมูลและการสอน ด้านนอกของพิพิธภัณฑสถานฯ มีเตาจำลองจำนวน 2 เตา เตาแรก สร้างเลียนแบบเตาทางภาคเหนือของประเทศไทย และอีกเตาหนึ่ง สร้างเลียนแบบเตาของช่างปั้นชาวสุโขทัย

การ เก็บรวบรวมภายในพิพิธภัณฑสถานฯ จะจัดเน้นเครื่องถ้วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่ผลิตในราชอาณาจักรไทย หรือถูกสั่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ สมัยโบราณ เครื่องถ้วยเหล่านี้ผลิตกลุ่มเตาในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จีน เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา มีเครื่องถ้วยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ชุดหนึ่ง ถูกค้นพบจากตำบลบ้านเชียงและภาค กลางของประเทศไทย รวมทั้งเครื่องถ้วยเขมรที่ผลิตจากกลุ่มเตาพนมดงเร็ก ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มเตาพนม กุเลนในจังหวัดเสียมเรียบ

พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ยังเป็น แหล่งเก็บรวบรวมเครื่องถ้วยที่ค้นพบจากแหล่งขุด ค้นตาก-อมก๋อยทางภาคตะวันตกของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสามารถเข้าถึงได้ ง่าย และมีจุดเด่นตรงที่เป็นพิพิธภัณฑสถาน แห่งแรกที่แสดงให้เห็นถึงลำดับเวลาของ การผลิตเครื่องถ้วยไทยที่สินค้าออก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความมุ่งมั่นที่จะ ทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยเครื่องถ้วยและเป็นแหล่งเก็บ รวบรวมบรรณสารทางเครื่องถ้วย ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเดินทาง

มีรถประจำทางสาย 29, 39 และสายรังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์ รถประจำทางปรับอากาศสาย 10, 39 รถตู้ปรับอากาศ สายอนุสาวรีย์ชัยฯ –มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่าน ผู้เข้าชมสามารถต่อรถบริการภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฟรี) สำหรับรถแท๊กซี่หรือรถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถบริเวณลานจอดรถ 5

วันและเวลาบริการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ : สำหรับช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม โปรดโทรสอบถามข้อมูลก่อนเดินทางที่ โทร. 0 2902 0299 ต่อ 2894 โทรสาร. 0 2516 6115 E-mail: museum@bu.ac.th เว็บไซด์ http://museum.bu.ac.th

ติดต่อ: 

โทร. 0 2902 0299 ต่อ 2894 โทรสาร. 0 2516 6115 E-mail: museum@bu.ac.th เว็บไซด์ http://museum.bu.ac.th

สถานที่ตั้ง: 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.040023414663677,100.61553096718853 |zoom=14 |center=14.040756160047627,100.61262130737305 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel