พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อรวบรวมศิลปโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานในเมืองโบราณเชียงแสนและบริเวณใกล้เคียง นำออกจัดแสดงให้ประชาชน นักศึกษา ได้ชมและศึกษาหาความรู้ ในระยะแรกได้ใช้ศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดเจดีย์หลวงเป็นอาคารจัดแสดงหลัง แรก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารจัดแสดงขึ้นใหม่ ๑ หลัง จึงได้เคลื่อนย้ายศิลปโบราณวัตถุไปจัดแสดงในอาคารจัดแสดงหลังใหม่ การจัดแสดงแล้วเสร็จในปี พ.ศ ๒๕๒๗ และในปี พ.ศ.๒๕๒๘ จึงได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารส่วนขยายเพิ่มเติมโดยต่อปีกของอาคารจัดแสดง หลังใหม่จนครบรูปแบบตามโครงการ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๘ กรมศิลปากรได้จัดสร้างงบประมาณเพื่อทำการซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงการจัดแสดง ใหม่และให้ทันสมัย เพื่อกระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

การจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสนจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานประจำแหล่งโบราณคดีเมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญยิ่งเมืองหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนา

มีแหล่งโบราณคดีทั้ง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่เป็นจำนวนมาก ฉะนั้น การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แห่งนี้จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องราวของประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เกี่ยวข้อง กับการตั้งหลักแหล่งของชุมชน เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคสังคมล่าสัตว์และ สังคมเกษตรกรรม เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ จัดจำแนกโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งโบราณสถานในเมืองเชียงแสนออกเป็น กลุ่มๆ ตามแหล่งที่ขุดพบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี เพื่อประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวชมเมืองเชียงแสน

แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

๑. อาคารจัดแสดงหลักชั้นล่าง แบ่งออกเป็น ๕ หัวเรื่อง ได้แก่ เรื่องภูมิสถานเมืองเชียงแสน ประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของเมืองเชียงแสน วัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในสังคมล่างสัตว์และสังคมเกษตรกรรม เรื่องลวดลายปูนปั้นจากวัดป่าสัก เรื่องจารึกที่พบในเมืองเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง และเรื่องพัฒนาการของเครื่องถ้วยล้านนาในจังหวัดเชียงราย ซึ่งนับเป็นแหล่งศักษาค้นคว้าเครื่องถ้วยล้านนาที่ผลิตจากแหล่งเตาในจังหวัด เชียงรายที่สำศัญแห่งหนึ่ง

๒. อาคารจัดแสดงหลักชั้นลอย แบ่งออกเป็น ๒ หัวเรื่อง ได้แก่ เรื่องโบราณสถานที่สำศัญในเมืองเชียงแสนและเรื่องโบราณวัตถุที่ได้จากการขุด ค้นและขุดแต่งทางโบราณคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐-ปัจจุบัน ทั้งในเมืองเชียงแสน และพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย อาทิ พระพุทธรูป เครื่องประดับเจดีย์ แผ่นอิฐที่จารึก และเครื่องสำริด เป็นต้น

๓. อาคารส่วนขยาย จัดแสดงเกี่ยวกับชาติพันธุ์วิทยา แบ่งออกเป็น ๓ หัวเรื่อง ได้แก่ เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนแถบลุ่มน้ำโขง อาทิ เครื่องมือ ที่ใช้ในการทำมาหากินในชีวิตประจำวัน เครื่องดนตรีพื้นเมือง ดาบและอาวุธต่างๆ เรื่องเมืองเชียงแสนในอดีกล่าวถึงพัฒนาการของเมืองเชียงแสนในสมัย รัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆให้ชาวลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ เข้าไปอาศัยอยู่ในเมือง เชียงแสน และฟื้นฟูเมืองขึ้นใหม่ การเข้ามาของกลุ่มชนต่างๆ เช่น ไทยลื้อ ไทยใหญ่ รวมทั้งชาวเขาเผ่าต่างๆ โดยได้รวบรวมเครื่องเขินของพม่าแบบต่างๆ มากที่สุด จึงนับได้ว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ และเรื่องศาสนาและความเชื่อโดยจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในศาสนา ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชนชาวเชียงแสน เช่น ตุง เครื่องตั้งธรรมหลวง หีบธรรม และเจดีย์จำลอง เป็นต้น

การบริการ
๑. บริการข้อมูลทางวิชาการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้ยืมสื่อการเรียนการสอน

๒. บริการนำชมและบรรยายให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแขกของทางราชการที่ทำหนังสิอขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ ทั้งในและนอกสถานที่

๓. จำหน่ายหนังสือทางวิชาการด้านศิลปโบารณคดีและประวัติศาสตร์ โปสการ์ด หนังสือนำชม สินค้าและหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดเชียงราย และของที่ระลึกอื่นๆ

๔. บริการฉายสไลด์และวีดิโอให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

เวลาทำการ : เปิด วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖-๐๐ น. ปิด วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าธรรมเนียมการเข้าชม : ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๓๐ บาท

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน
๗๐๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงารย ๕๗๑๕๐
โทร. (๐๕๓) ๗๗๗-๑๐๒, ๖๕๐-๗๒๓ โทรสาร(๐๕๓) ๖๕๐-๗๒๓

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ติดต่อ: 

โทร. (๐๕๓) ๗๗๗-๑๐๒, ๖๕๐-๗๒๓ โทรสาร(๐๕๓) ๖๕๐-๗๒๓

สถานที่ตั้ง: 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน ๗๐๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงารย ๕๗๑๕๐

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::20.274090372914287,100.07957947247633 |zoom=14 |center=20.271698108702463,100.08476257324219 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel