พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ตั้งอยู่ที่ถนนหลานหลวง บริเวณวังวรดิศ พระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “บิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย” ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และมีผลงานหนังสือที่ทรงนิพนธ์ไว้ถึง ๑,๐๕๐ เรื่อง วังวรดิศสร้างแบบสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์ ออกแบบโดยดร.คาร์ล ซิกฟรีด ดอห์ริง ผู้ออกแบบวังบางขุนพรหมและพระรามราชนิเวศน์ที่จังหวัดเพชรบุรี

ภายใน แสดงให้เห็นการดำเนินชีวิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภายในที่พักของพระองค์ การจัดวางข้าวของเครื่องใช้ยังคงสภาพสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพ ผู้เข้าชมจะได้เห็นห้องต่างๆ เช่น ห้องเสวย ห้องจีน ห้องพระบรรทม ห้องทรงพระอักษรและ ห้องพระหรือห้องพระบรมอัฐิประดิษฐาน พระบรมอัฐิของรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ และของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

นอกจากนี้ยัง มีบริการหอสมุดดำรงราชานุภาพ สำหรับค้นคว้าหนังสือส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งมีกว่า ๗,๐๐๐ เล่ม รวมทั้งหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์และหนังสือวิชาการเน้นด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี

เปิด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ ไม่เสียค่าเข้าชม (ใช้เวลาในการชมประมาณ ๓ ชั่วโมง) สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๑๕๐, ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๑๐, ๐ ๒๒๘๑ ๗๕๗๗, ๐ ๒๒๒๓ ๘๖๖๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๑๐ หรือ www.prince-damrong.moi.go.th (กรุณา ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม รับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ เรียน ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และเรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ อย่างน้อย ๑ สัปดาห์)

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๑๕๐, ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๑๐, ๐ ๒๒๘๑ ๗๕๗๗, ๐ ๒๒๒๓ ๘๖๖๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๑๐ หรือ www.prince-damrong.moi.go.th
โทร. 081-4598840

สถานที่ตั้ง: 

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ 204 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.7563074622594,100.51245582097181 |zoom=15 |center=13.755767649193196,100.51228523254395 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel