อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๒ ตารางกิโลเมตร ในอำเภอเกาะลันตา ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะตะเล็งเบ็ง และเกาะใกล้เคียง รวมไปถึงหมู่เกาะห้า หมู่เกาะรอก และเกาะไหง คำว่า “ลันตา” แผลงมาจากคำว่า “ลันตัส” ซึ่งเป็นภาษาชวา มีความหมายว่า “ผลาย่างปลา” ซึ่งก็คือ ที่ย่างปลาสร้างด้วยไม้ รูปสี่เหลี่ยมยกพื้นสูงขึ้นคล้ายโต๊ะ จุดไฟไว้ข้างล่าง เผาปลาที่เรียงไว้ข้างบน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตามีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยที่สวยงามจำนวนมาก อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายหาด ป่าชายเลน แนวเขตปะการังที่สมบูรณ์และหาดทรายรอบเกาะต่างๆ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 83,750 ไร่ หรือ 134 ตารางกิโลเมตร

เกาะที่น่าท่องเที่ยวของอุทยานฯ ได้แก่

เกาะลันตาน้อย เป็นเกาะที่เป็นชุมชนของชาวเกาะลันตาในอดีตมาก่อน มีที่ว่าการอำเภอ มีโรงเรียนวิถีชีวิตแบบเก่า ๆ บ้านเรือนโบราณยังมีให้พบเห็น

เกาะลันตาใหญ่ มีรูป ร่างยาวเรียวจากเหนือมาใต้ ศูนย์กลางธุรกิจของเกาะ อยู่ที่บริเวณท่าเรือศาลาด่าน ซึ่งมีทั้งบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ธนาคาร ด้านตะวันตกเรียงรายไปด้วยชายหาดและอ่าวที่สวยงามมากมายได้แก่ หาดคอกวาง หาดโละบารา อ่าวพระแอะ หาดคลองโขง หาดคลองนิน และมีถนนตัดจากท่าเรือตอนเหนือผ่านชายหาดต่าง ๆ ไปจนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ซึ่งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะ พื้นที่ส่วนใหญ่บนเกาะมีสภาพเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าที่สมบูรณ์

ส่วนด้านตะวันออกมีชุมชนเก่าของเกาะลันตาเนื่องจาก เคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอมาก่อน ซึ่งย้ายไปอยู่ที่เกาะลันตาน้อย ชาวบ้านส่วนใหญ่บนเกาะลันตานับถือศาสนาอิสลาม และที่บ้านสังกะอู้ยังมีชนพื้นเมือง ที่ยังคงยึดถือวัฒนธรรมประเพณี ได้แก่

ประเพณีลอยเรือ ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯ มีจุดชมวิว แหลมโตนด ซึ่งเป็นที่ตั้งของประภาคาร จากมุมนี้สามารถมองเห็นโค้งอ่าวกรวด และอ่าวหาดทรายขาวสะอาดมาบรรจบกัน ตอนปลายสุดของแหลมเป็นที่ตั้งของเกาะหม้อ เป็นจุดดำดูปะการังน้ำลึก

นอกจากจุดชมวิวแหลมโตนดแล้ว ยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาบริเวณตอนกลางเกาะที่มีร้านอาหาร สามารถนั่งรับประทานอาหาร พร้อมกับชมทิวทัศน์ของทะเลอันดามัน ที่มีเกาะต่าง ๆ อยู่ท่ามกลางผืนน้ำสีน้ำเงิน

บนเกาะลันตาใหญ่มีที่พักเอกชนเปิดให้บริการมากมาย ฤดูท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรมในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ควรติดต่อล่วงหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เลขที่ ๕ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๙๐๑๘-๙ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th

การเดินทางไปเกาะลันตาใหญ่

รถยนต์ นักท่องเที่ยวที่นำรถไปเอง สามารถนำรถลงเรือ ได้ที่ท่าเทียบแพขนานยนต์ บ้านหัวหินไปเกาะลันตาน้อยและข้ามแพอีกครั้งไปยังเกาะลันตาใหญ่ สามารถข้ามแพได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๘.๓๐ น.

ค่าข้ามแพ

จากบ้านหัวหิน – เกาะลันตาน้อย เวลาให้บริการ ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. เวลากลับ ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. ระยะเวลาการเดินทาง ๑๕-๒๐ นาที รถยนต์ คันละ ๕๐ บาท มอเตอร์ไซค์ คันละ ๑๐ บาท

จากเกาะลันตาน้อย – เกาะลันตาใหญ่ เวลาให้บริการ ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. เวลากลับ ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. ระยะเวลาการเดินทาง ๑๕-๒๐ นาที รถยนต์ คันละ ๔๐ บาท รวมคนขับ มอเตอร์ไซค์ คันละ ๑๐ บาท
สามารถข้ามแพได้ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

หมายเหตุ ราคาค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

การเดินทางไปท่าเรือหัวหิน จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ ไปทางอำเภอคลองท่อม (เส้นทางไปจังหวัดตรัง) ถึงบ้านแยกห้วยน้ำขาว ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง ๔๒๐๖ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร จนถึงบ้านหัวหิน

รถตู้ปรับอากาศ มีรถออกจากอำเภอเมือง วิ่งระหว่างกระบี่-เกาะลันตาใหญ่ มีรถออกทุกๆ หนึ่งชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ค่าโดยสารคนละ ๒๕๐ บาท ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง ส่วนขากลับจากเกาะลันตาใหญ่ จะมีรถออกทุกๆ หนึ่งชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระบี่ ลันตาทัวร์ อำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๒๗๙๒ ศาลาด่าน โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๔๑๒๑

นอกจากนั้นจากจังหวัดตรัง ก็มีรถตู้ปรับอากาศบริการ รถออกทุกชั่วโมง เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เวลากลับ ๐๘.๐๐ น., ๑๐.๐๐ น., ๑๒.๐๐ น., ๑๓.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง สอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท เค เค ทัวร์ สำนักงานอยู่หน้าสถานีรถไฟ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๑๙๘ , ๐ ๗๕๒๒ ๓๖๖๔ โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๑๔๔๑

การเดินทางโดยรถประจำทางจากจังหวัดตรัง ไปยังจังหวัดกระบี่ สามารถเดินทางได้โดยรถบัสท้องถิ่นสีแดง (รถพัดลม) ออกจากสถานีขนส่งจังหวัดตรัง ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่าโดยสารคนละ ๘๐ บาท ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง หรือโดยรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งขังหวัดตรังเวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่าโดยสารคนละ ๑๑๓ บาท ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง

เรือโดยสารในฤดูท่องเที่ยว (เดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม) มีเรือออกจากท่าเรือเจ้าฟ้า อำเภอเมือง ไปขึ้นที่ท่าเรือศาลาด่าน บนเกาะลันตาใหญ่ เรือออกเวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง สนใจสอบถามข้อมูลที่ท่าเรือเจ้าฟ้า โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๐๔๗๐ - ๒

การเดินทางจากเกาะลันตาไปยังเกาะต่าง ๆ
นอกจากนั้นบริษัทเรือเอกชนบนเกาะลันตา ยังมีเรือวิ่งให้บริการหลายเส้นทาง
เกาะลันตา – เกาะพีพี เรือออกเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. ค่าโดยสารคนละ ๓๕๐ บาท
เกาะลันตา - กระบี่ เรือออกเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. ค่าโดยสารคนละ ๓๐๐ บาท
เกาะลันตา – เกาะพีพี - ภูเก็ต เรือออกเวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ค่าโดยสารคนละ ๗๐๐ บาท
เกาะลันตา – เกาะพีพี - กระบี่ เรือออกเวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. ค่าโดยสารคนละ ๗๐๐ บาท

รวมทั้งมีเรือบริการวิ่งระหว่าง เกาะลันตา – เกาะจำ – กระบี่ เรือออกเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. ค่าโดยสาร ๓๐๐-๓๕๐ บาท และเรือบริการทุกวันจากเกาะลันตาใหญ่ไปเกาะไหง เกาะรอก และเกาะกระดาน เรือออกเวลา ๐๙.๐๐ น. ค่าโดยสาร ๔๕๐ บาท สำหรับเกาะรอกเฉพาะ speed boat เท่านั้นจ่ายเป็นแพคเกจไปกลับราคา ๑,๖๐๐ บาท สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท รอยัล เฟิร์น จำกัด โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๔๑๖๓, ๐๘ ๑๗๑๙ ๔๘๑๑ และ บริษัท โอ แอนด์ เอ็ม ทัวร์ริส เซ็นเตอร์ โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๔๑๕๓, ๐ ๗๕๖๘ ๔๒๘๑

เกาะตะละเบ็ง อยู่ระหว่างท่าเรือบ่อม่วง-เกาะลันตา เป็นเกาะที่มีลักษณะเป็นหินปูน คล้ายเกาะ
พี พีเล มีชายหาดเล็กๆ และโพรงถ้ำซึ่งจะโผล่ให้เห็นได้เฉพาะเวลาน้ำลง มีนกนางแอ่นอาศัยอยู่บนเกาะด้วย ในกลุ่มนี้จะมีเกาะผีซึ่งอยู่ไปทางทิศเหนือ และยังเป็นที่สามารถพายเรือแคนูได้

เกาะรอกใน เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ย่อยของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เป็นเกาะที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน ด้านทิศตะวันออกมีหาดทราย และแนวปะการังเป็นกลุ่มๆ ตามโขดหิน ด้านทิศเหนือของเกาะมีแหลมธงและอ่าวศาลเจ้า ผืนทรายที่เกาะรอกในละเอียดขาวเนียน น้ำทะเลใสเป็นสีเขียวจนมองเห็นปลาหลากสีสัน เป็นความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่ยังไม่มีใครเดินทางมาสัมผัสมากนัก บนเกาะยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ให้ได้เดินออกกำลังกายดูพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ได้อีกด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะพักค้างแรม บนเกาะมีที่สำหรับกางเต็นท์ สนใจสอบถามข้อมูลได้จาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๙๐๑๘ - ๙ โทรสาร ๐ ๗๕๖๘ ๔๑๕๓

เกาะรอกนอก ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ มีหาดทรายขาวละเอียด และแนวปะการังน้ำตื้น ด้านท้ายเกาะมีหาดทะลุและอ่าวม่านไทร

การเดินทางไปเกาะรอก นิยมเช่าเรือจากท่าเรือปากเมง ใช้เวลาประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง หรือใช้บริการนำเที่ยวด้วยเรือเร็วจากเกาะลันตา สามารถติดต่อได้จากบริษัททัวร์หรือสถานที่พักบนเกาะลันตาใหญ่
หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้เช่าเรือหางยาวเดินทางไปเกาะรอกเนื่องจากระยะทางไกล อาจไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะในวันที่สภาพอากาศไม่ดี

เกาะไหง ทางทิศตะวันออกของเกาะประกอบด้วยหาดทรายยาว และมีปะการังด้านหน้าหาด นับเป็นแหล่งดูปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง การเดินทาง สามารถเช่าเรือจากท่าเรือปากเมง จังหวัดตรังได้

หินแดง เป็นหินโสโครก อยู่ฝั่งด้านนอกของทะเลอันดามัน มีปะการังชนิดต่าง ๆ ที่สวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ

เกาะห้า เป็นกลุ่มเกาะ ๕ เกาะ เกาะห้าใหญ่มีรูปร่างคล้ายใบเรือ และเป็นจุดดำดูปะการังน้ำตื้น

ติดต่อ: 

โทรศัพท์ 0 7562 9018-9

สถานที่ตั้ง: 

59 หมู่ที่ 5 บ้านแหลมโตนด ต.เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ 81150

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::7.470223734135399,99.09781479822414 |zoom=11 |center=7.5844116409868265,99.09324645996094 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel