อุทยานแห่งชาติแม่ปืม (ดอยงาม)

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม (ดอยงาม)

อุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีอาณาเขตไม่มากนักแต่ป่าเบญจพรรณและ ป่าเต็งรังที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ของอุทยานแห่งชาติก็เป็นจุดเด่นที่สร้าง สีสันงดงามในยามหน้าแล้งที่ผืนป่า พากันเปลี่ยนสีอุทยานแห่งชาติมีพื้นที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ป่าดอยปุย และป่าแม่ปืมป่าดอยปุยอยู่ในเขตอำเภอพานและอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายป่าแม่ปืมอยู่ในพื้นที่อำเภอพานและอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พื้นที่ประมาณ 222,500 ไร่ หรือ 356ตารางกิโลเมตร (พื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย ประมาณ 137,431 ไร่ หรือ220 ตารางกิโลเมตร และอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา ประมาณ 85,069 ไร่ หรือ 136ตารางกิโลเมตร)

ความเป็นมา:เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายลงไปเป็นอันมากทำให้เกิดปัญหา ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย รัฐจึงมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ในรูปของป่าอนุรักษ์ ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วไว้ในลักษณะ ของอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือ ที่ ชร0009/17043 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2537จัดส่งรายงานการสำรวจเบื้องต้นและขอให้กรมป่าไม้พิจารณาจัดตั้งพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืม ป่าแม่พุง ป่าห้วยต้นยาง และป่าห้วยแม่แก้วในท้องที่อำเภอพาน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาพื้นที่ประมาณ 219,087 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติโดย ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบ ทำลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2537 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2537 และครั้งที่2/2537 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2537ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ตรวจสอบพิจารณา รายงานการสำรวจเบื้องต้น พื้นที่ดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าสำนักงานป่าไม้จังหวัด เชียงรายแล้วเห็นสมควรจัดตั้ง พื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามที่ จังหวัดเชียงรายเสนอ โดยเห็นควรให้ นายชวลิต โล่ห์คุณสมบัติ นักวิชาการป่าไม้ 5อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีไปดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม และจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าว เป็นอุทยานแห่งชาติโดย ให้ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ด้วย

อุทยานแห่งชาติแม่ปืมได้ดำเนินการสำรวจและจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537มีพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 356ตารางกิโลเมตร หรือ 222,500 ไร่ โดยมีพื้นที่ 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยาง และป่าห้วยแม่แก้ว อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายเนื้อที่ 108 ตารางกิโลเมตร หรือ 67,500 ไร่

ส่วนที่ 2อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง อำเภอพาน อำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ใจ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่ปืม และป่าดงประดู่ อำเภอแม่ใจ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฮ่องป้อ ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เนื้อที่ 248ตารางกิโลเมตร หรือ 155,000 ไร่

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2538 เรื่องการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแม่ปืม พื้นที่ที่สำรวจจัดตั้งเป็นอุทยานแห่ง ชาติแม่ปืมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง ในท้องที่ตำบลป่าแงะตำบลโรงช้าง ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ตำบลสันมะเค็ดตำบลดอยงาม ตำบลเวียงห้าว ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายตำบลป่าแผก ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย ในท้องที่ตำบลสันทราย ตำบลป่าอ้อดอยชัยตำบลหมอกแก้ว ตำบลดงมะดะ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายและป่าสงวนแห่งชาติป่าต้นยาง และป่าห้วยแม่แก้ว ในท้องที่ตำบลเจริญเมืองตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 227,312 ไร่ หรือ363.70 ตารางกิโลเมตร เป็นป่าต้นน้ำลำธารของน้ำแม่ปืม น้ำแม่แก้วมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด ประกอบด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติที่ สวยงามหลายแห่งตลอดจนทิวทัศน์ ธรรมชาติที่งดงามเห็นควรประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ

ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศส่วนมากจะเป็นภูเขาสูงชันและมีพื้นที่บนเขาน้อยมาก ความยาวจากทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 27 กิโลเมตรและยังเป็นต้นกำเนิด ของลำน้ำแม่แก้ว ซึ่งตามลำน้ำจะมีลักษณะเป็นโขด หินที่สวยงามและมีน้ำไหลตลอดปี ทิศด้านลาดจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออก และตะวันตกจุดที่สูงที่สุดจะอยู่ทางด้าน ทิศเหนือมีความสูงตั้งแต่ 403-936เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ส่วนที่ 2ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบภูเขาสูงชันทอดตัวยาวจากทิศเหนือ-ใต้มีความยาว ประมาณ 32 กิโลเมตรทิศด้านลาดจะอยู่ทางทิศตะวันออก และตะวันตกที่มีราบบนสันเขาความ กว้างโดยเฉลี่ยตลอด แนวกว้างประมาณ 4 กิโลเมตรและเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยแม่ปืม ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีจุดสูงที่สุด อยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือมีความสูงตั้งแต่ 403-978เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เป็นแบบมรสุมเขตร้อนโดยได้รับ อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงฤดูหนาว อูณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม 9-12 องศาเซลเซียสปกติฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้เฉลี่ยประมาณ1,550 มิลลิเมตรต่อปี

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมประกอบด้วยป่าที่แตกต่างกันถึง 4 ประเภท คือป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสนเขา มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน เต็ง รัง พลวง สนสองใบและไม้วงศ์ก่อ เป็นต้น

ด้วยความหลากหลายของพืชพรรณทำให้พบสัตว์ป่าประเภทนกอยู่เป็นจำนวนมากกว่า40 ชนิด เช่น นกเขาเขียว นกเขาเขียวก้านตองท้องสีส้ม นกเปล้าธรรมดานกหัวขวานใหญ่สีเทา นกปรอดเหลืองหัวจุก และเหยี่ยวดงนอกนั้นก็มีสัตว์ป่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เก้ง หมูป่า เสือปลา กระจงกระเล็นปลายขนหูสั้น และกระรอก เป็นต้น

ติดต่อ: 

โทรศัพท์ : 08 0671 5033 (จนท.)

สถานที่ตั้ง: 

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
หมู่ 8 บ้านป่าตึง ต.แม่ใจ อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel