เที่ยวอนุสรณ์สถาน

อนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร และ พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง
อนุสรณ์สถานยุทธภูมิบ้านห้วยโก๋นเก่า
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุล
อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37
พระบรมรูปรัชกาลที่8 วัดนางรอง
อุทยานประวัติศาสตร์ พันท้ายนรสิงห์
ค่ายบางกุ้ง
อุทยาน ร.2 (อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จันและพิพิธภัณฑ์เรือ
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วงเวียนสระแก้ว
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผาเสด็จ
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
อนุสรสถานยุทธนาวีเกาะช้าง
อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
เขาธงชัย
อนุสรณ์สถาน วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์