เที่ยวศูนย์วิจัย-หรือศูนย์ศึกษา

Canopy Walkway เส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือนยอดไม้ ยาวที่สุดในประเทศไทย
ชวนไปเที่ยวชม ทุ่งดอกเก๊กฮวย โครงการหลวงดอยสะโง๊ะ
เกาะมันใน ไปเยี่ยมชมการเลี้ยงเต่าทะเลกัน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
พาไปชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ บ้านท่ายาง จ.เพชรบุรี
พาเที่ยวอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
พาไปดูต้นอัมพวา ที่มาของชื่อตลาดน้ำอัมพวา
ลพบุรีโซลาร์ (โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม (บ้านลุงโฮ)
แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย
บ้านจำรุง มหา'ลัยบ้านนอก จ.ระยอง
ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm
สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุทยานธรรมะและหอศิลป์ ลำพูน
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย
อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร